• توغذا بریز تودریا،شاید ماهی ندونه!اما خدا که میدونه
  • کمک کردن دل مخواهد نه دستی پر
  • ای که دستت میرسد،کاری بکن

فرم کمک به خیریه چتر مهربانی

تمام حقوق این سایت متعلق به جمعیت دانشجویی چترهمدلی میباشد